Algemene voorwaarden


Het aangaan van de les-overeenkomst komt tot stand bij mondelinge (in persoon of  telefonisch), dan wel
schriftelijke (mail of whatsapp) toezegging of na de eerste betaling. Hierna zal de inschrijving in Plango
plaatsvinden.

Bij het aangaan van deze inschrijving verklaart de leerling akkoord te gaan met onderstaande Algemene

Voorwaarden.

Artikel 1 – Verplichtingen rijschool

1. De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de

     bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
2. Dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
3. De leerling legt het praktijkexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven tenzij er sprake is
van onvoorziene omstandigheden waardoor de lesauto niet of onvoldoende bruikbaar blijkt. In geval van
overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto indien
deze beschikbaar is, de leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en of
schadevergoeding.
4. Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de rijschool – onder
voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden –
daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is
besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten
van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan;
5. Dat de leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waar voor hij/zij is
opgeroepen door het CBR, tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde
lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde
of gelijkwaardige type;
6. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut
voor het geven van rijles;
7. Dat er een goede bedrijfsverzekering is afgesloten waaronder een inzittenden verzekering;
8. De leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan
verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed
kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek;
9. De leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan
worden afgegeven;
10. De leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het
besturen van motorrijtuigen, hij aan de rijschool hiervan melding moet maken.Artikel 2 – Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

1. Zich te houden aan de door de rijschool gemaakte afsprakenoverzicht (schriftelijk of digitaal) op de
afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijschool wordt een wachttijd van 10 minuten in
acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige
lesprijs te voldoen;
2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de op de
les afsprakenkaart afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet
meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te gebeuren en dient
via whatsapp of telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen
vanwege een 
dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van
de leerling, 
alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van
een familielid 
in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op
hetzelfde 
adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;
3. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
4. Het met de rijschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het
aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;
5. Verplicht om tijdig – te weten voor het daadwerkelijk plaats vinden van het praktijkexamen- zelf in het bezit
te zijn van het theoriecertificaat;
6. Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen
en Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs, een correct ingevulde EV (eigen verklaring van het CBR) en
indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen, zonder dat de
rijschool kan worden aangesproken op de gevolgkosten, indien de leerlingen noodzakelijk vereiste
documenten niet of niet tijdig op orde heeft;
7. Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn
op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de
rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet
worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
8. Noodzakelijke informatie over zijn/ haar toestand te delen met de rijschool, men moet fysiek en mentaal in
staat zijn een auto te besturen (men hoeft hierin geen privacygevoelige medische informatie te delen, dit
doet men middels een gezondheidsverklaring bij het CBR waarin de rijschool geen inzage heeft noch
hiervoor aansprakelijk c.q. verantwoordelijk is).
Indien men medicijnen gebruikt die voorzien zijn van een gele sticker en de rijvaardigheid beïnvloeden,
willen wij hierover in algemene zin worden geïnformeerd, i.v.m. de veiligheid van leerling, rijinstructeur en
medeweggebruikers. Aangezien het wettelijk verboden is om een voertuig te besturen wanneer men onder
invloed van; alcohol of geestverruimende middelen is, is het ook verboden om onder invloed van een van
deze middelen een rijles te volgen. Wanneer dit of als de leerling onvoldoende slaap heeft genoten, het
geval is zal de rijles niet doorgaan of onderbroken worden en toch verrekend worden. (primair is hierin de
eigen verantwoordelijkheid, bij twijfel zal de instructeur hierin een besluit nemen). Wij hebben het recht de
rijles en of praktijkexamen per direct te annuleren, de leerling draagt zelf verantwoordelijkheid hiervoor, de
rijschool kan hierin niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden gesteld, de rijles en of praktijkexamen
wordt in dit geval doorberekend aan de leerling aangezien het gereserveerde tijd betreft en men bekend is
met het feit niet met alcohol of drugsgebruik deel te mogen nemen aan het verkeer. Indien de leerling iets
verzwijgt uit hetgeen vermeld staat in artikel 2.7, dan heeft de rijschool het recht de lessen per direct te
doen beëindigen zonder restitutie van lesgelden, examengelden etc. Enig vermoeden van medicijngebruik
die de rijvaardigheid beïnvloed, alcohol en of drugsgebruik voor of onder invloed van bovenstaande tijdens
de rijles kan resulteren in het direct stopzetten van de rijles/ pakket, de rijles wordt echter wel in rekening
gebracht. Derhalve behouden wij ons het recht de rijlessen, pakket per direct te beëindigen zonder daarvoor
enige aansprakelijkheid te dragen en zonder restitutie op lesgelden of examengelden. Mocht voor, tijdens of
na de les schade ontstaan, doordat er (ongemerkt) onder invloed gereden wordt, dan zal deze schade
rechtstreeks verhaald worden op de leerling, of indien minderjarig op de ouders/ wettelijk
vertegenwoordigers;
9. Zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen
hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen. De rijschool kan er niet aansprakelijk voor worden
gesteld indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel;
10. Te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien
de leerling nalaat dit te vermelden, kan de rijschool niet aansprakelijk worden gesteld;
11. Te verklaren dat hij/zij zich conformeert aan alle eisen die de wet stelt aan het mogen nemen van rijlessen
en de leerling vrijwaart de rijschool hierin van elke vorm van -mogelijk- bedrog.

Artikel 3 – Betaling

1. Facturen van de rijschool aan de leerlingen worden hoofdzakelijk verstuurd via de e-mail en indien
noodzakelijk en op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de leerling, na bevestiging en goedkeuring van de
rijschool per e-mail, verstuurd per post.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten,
verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk
theorieles contant of per bank worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke lesmaterialen ten behoeve
van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant 
of per bank te zijn voldaan,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de les-overeenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet
indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van tussentijds vastgestelde verhoging van
examengelden door het CBR.
4. De rijschool en de leerling komen overeen dat de rijlessen kunnen worden opgeschort bij elke
betalingsachterstand van de leerling aan de rijschool.
5. Indien contant of per bank dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling na de
vervaldatum c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een herinnering. De rijschool is gerechtigd
het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten.
6. Indien leerling 7 dagen na de termijn genoemd in het vorige lid nog niet heeft betaald, kan de rijschool de
leerling schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van 7 dagen in verzuim is. Alsdan wordt over
het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente. Het
resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt
als gehele maand aangemerkt.
7. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de
rijschool uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante
betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
8. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de rijschool de vordering ter
incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is de rijschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met
incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke
kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschool in rekening worden gebracht door
advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering
van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het
verschuldigde bedrag, tenzij de leerling aannemelijk maakt dat de rijschool minder schade lijdt.
9. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de rijschool gerechtigd tot
opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in
verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke
termijn te zijn. De rijschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk (of per e-mail) in kennis te stellen;
10. De rijschool heeft altijd het recht om de rijopleiding (tijdelijk) stop te zetten, zeker in het geval van
wanbetaling.

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere
deeltoets), verder te noemen: het onderzoek

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de
aanvraag van het onderzoek vooraf contant of per bank aan de rijschool te worden voldaan.
2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling
recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van de rijschool waaruit blijkt dat zijn/haar
aanvraag van het onderzoek bij het CBR is ingediend.
3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en
dit niet te wijten is aan de rijschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan
zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
4. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het
theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling
een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs,
met uitzondering van een door het CBR tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

1. Indien het CBR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang
laat vinden, dan kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw
vastgesteld onderzoek.
2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
a. Sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2;
b. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen
lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
3. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR
wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is;
zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien
de leerling dit wenst. De rijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan
geschiedt zonder kosten voor de leerling.

Artikel 6 - Pakketten

1. Indien een leerling een lespakket incl. praktijkexamen heeft afgenomen bij de rijschool of losse rijlessen
afneemt, gaat de leerling akkoord met de hier omschreven algemene voorwaarden.
2. Als je aan het einde van het pakket of bij losse rijlessen nog niet toe bent aan het praktijkexamen of rijtest,
kan de leerling nog geen gebruik maken van het praktijkexamen. De leerling dient dan eerst extra lessen te
volgen tot hij klaar is voor het praktijkexamen/rijtest tegen het op dat moment geldende tarief.
3. De rijschool is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en of het
eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die
betaald moeten worden) noch voor het uiteindelijke examenresultaat.
4. Pakketten zijn 12 maanden geldig vanaf het moment van inschrijving (zie ook artikel 7.1) en pakketten zijn
persoonsgebonden en hiermee zijn tegoeden dus niet overdraagbaar naar een ander.
5. Indien het rijbewijs behaald is wanneer het pakket nog niet volledig is benut is er geen recht op restitutie.

Artikel 7 – Beëindiging van de les-overeenkomst

1. De les overeenkomst (en daarmee het aangekochte lespakket) eindigt van rechtswege en zonder dat daarbij
enige vorm van opzegging is vereist na een periode van 12 maanden, of wanneer de leerling voor een
periode van zes maanden geen rijlessen meer heeft genomen. De leerling heeft alsdan geen recht meer op
restitutie van les- en examengelden van de rijschool en de leerling gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord.
Hiervan kan slechts door de rijschool in het voordeel van de leerling worden afgeweken, indien de rijschool
en de leerling dit vooraf en schriftelijk (via digitale weg) met elkaar zijn overeengekomen;
2. De rijschool heeft het recht om alle vormen van les/ pakketovereenkomsten les overeenkomst al dan niet
schriftelijk te doen ontbinden als:
– De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft
gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.7 en 2.8), de leerling in redelijkheid niet geschikt kan worden
bevonden voor het besturen van het voertuig waarvoor de les overeenkomst is gesloten en of in de in de
Algemene Voorwaarden omschreven omstandigheden en dusdanig dringende redenen gelegen in de
persoon van de leerling en of diens gedragingen, dat in redelijkheid van de rijschool niet verwacht kan
worden dat zij de overeenkomst voortzet, in geval van dergelijke dringende redenen, volgt geen restitutie
van les en of examengelden en geschied ontbinding schriftelijk onder opgaaf van redenen.
– De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van
de rijlessen, planning onmogelijk maakt door niet of nauwelijks beschikbaar te zijn, zo ook het niet behalen
van de theorie binnen de gestelde termijn maar ook indien de leerling te onregelmatig rijlessen neemt en of
stopt tussendoor.
3. Indien de leerling om wat voor reden ook, besluit te stoppen met rijles bij onze rijschool en de keuze maakt
daardoor het pakket of rijlessen niet of niet volledig af te nemen, geschied dit op kosten en verantwoording
van de leerling, er is geen sprake van restitutie van lesgelden, gereserveerde lesgelden uit pakketten en
termijnen of examengelden, de rijschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onderbrekingen van
pakketten, rijlessen of stop zetten van rijlessen, pakketten of niet door laten gaan c.q. stop zetten van een
praktijkexamen. De rijschool kan op geen enkele wijze verplicht worden of aansprakelijk gesteld tot
terugbetaling van openstaande lesgelden, examengelden of openstaande bedragen uit pakketten etc.
Derhalve is het niet mogelijk tussendoor te stoppen met de rijopleiding en deze later voor al reeds eerder
betaalde bedragen alsnog opnieuw op te starten, de leerling moet hiervoor een nieuwe overeenkomst
aangaan, de eerder betaalde les en of examengelden/ pakketten komen hierdoor volledig te vervallen,
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
4. Bij afname van rijlessen, een pakket ga je stilzwijgend akkoord met het volledig afnemen van het totale
lespakket inclusief praktijkexamen (zonder onderbrekingen), indien de leerling besluit het pakket voortijdig
te beëindigen om wat voor reden ook, is er geen restitutie van lesgelden of examen gelden noch enige vorm
van aansprakelijkheid.
5. De eerste rijles wordt gezien als een intake/ proefles – tegen gangbaar lestarief – bij de instructeur die de
lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij de rijschool wil volgen, informeert
de leerling de rijschool per whatsapp/ telefoon/ e-mail over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in
ieder geval voor de volgende rijles.

Artikel 8 – Bemiddelings- en Geschillenregeling

Bemiddeling
Het beroep op bemiddeling moet schriftelijk of per e-mail worden gedaan aan Autorijschool Ed Smit
op info@autorijschooledsmit.nl binnen een periode van twee weken nadat het geschil is ontstaan. Indien
bemiddeling en het daaruit vloeiende advies naar de mening van de leerling niet tot een bevredigende
oplossing leidt c.q. indien de rijschool de bij de bemiddeling geadviseerde oplossing van het geschil niet
volgt, kan het geschil op schriftelijk verzoek van de leerling worden onderworpen aan de bevoegdheid van
de burgerlijke rechter voor een voor beide partijen bindend oordeel.

Artikel 9 – Vrijwaring

1. De rijschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft
gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of over rijdingen tijdens de rijles
alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of
grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of
geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Zie daartoe ook artikel 2.8
2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid
is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien
de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes
geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.